بازماندگان...

برای ان هاییی که آن روز ها در اوج نیستیت قانون ... خود را به زلالی خاکشان فروختن

دردعشق

پیشاپیش عیدنوروزبرهمه دوستان مبارک باد تا۱۵/۰۱/۱۳۹۰بدرود

----------------------------------------------------------------------------

دردعشقی کشیده ام که مپرس                     دل به یاری سپرده ام که مپرس

نزدمن ازعشق سخن مگومدعی                        عاشقانی بدیده ام که مپرس

گشته ام درمیان دفترخاطرات خویش            ازشهیدانی نوشته ام که مپرس

ازدلیری و شجاعت سخنی به میان نیار              شیرمردانی بدیده ام که مپرس

نام اوبود دست خدا همچوسرو                       قدوقامتش ندیدی ،نگوومپرس

دیگری ذوالفقارعلی حیدربود                          مدفنش کجاوکفنش چه بودمپرس

وآن یکی حسن ،زیرک وخاکی وزرنگ         پیکرش چگونه تکه.تکه شدبه خدا مپرس

روزگارمان گرچه تلخ بود به هجر                ازشهیدان چه مانده است مگو ومپرس

به خداگشته ام ملول ازفراموشی لاله ها        می جهد ز وجودم آتشی که مپرس

----------------------------------------------------------------------------------عیدنیزبیادشهیدانمان باشیم                        یاحسین شهید

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۹ساعت 15:28  توسط بازمانده...  |